دکا

یکی از یکاها (واحد) سیستم متریک است.

برابر با ده است (10 بتوان 1)

وقتی میگویم دکامتر یعنی ده متر

Posted on