ترا

یکی از یکاها (واحد) سیستم متریک است.

برابر با یک تریلیون(در مقیاس کوچک یعنی آمریکائی) یا یک بیلیون (در مقیاس بزرگ یعنی اروپائی)  است (10 بتوان 12)

وقتی میگویم ترا بایت یعنی یک تريليون بایت

Posted on