پتا

یکی از یکاها (واحد) سیستم متریک است.

برابر با یک کوادرلیون(در مقیاس کوچک یعنی آمریکائی) یا یک بیلیارد (در مقیاس بزرگ یعنی اروپائی)  است (10 بتوان 15)

وقتی میگویم پتا بایت یعنی یک کوادرليون بایت

Posted on