یونی

یکی از یکاها (واحد) سیستم متریک است.

برابر با یک است (10 بتوان 0)

 

Posted on