سانتی

یکی از یکاها (واحد) سیستم متریک است.

برابر با یک صدم است (10 بتوان منفی 2)

وقتی میگویم سانتی متر یعنی یک صدم متر

Posted on