میلی

یکی از یکاها (واحد) سیستم متریک است.

برابر با یک هزارم است (10 بتوان منفی 3)

وقتی میگویم میلیمتر یعنی یک هزارم متر

Posted on