میلیمتر

یکی از یکاها (واحد) سیستم متریک است.

یک هزار متر

Posted on