گوگل

یک عدد بسیار بزرگ برابر با 10 به توان 100 یعنی عدد 1 با صد صفر.

نام‌گذاری اعداد بسیار بزرگ

مقیاس کوچک (آمریکایی) بر اساس هزار
مقیاس بزرگ (اروپایی) براساس میلیون

در مقیاس کوچک، «یک بیلیون» برابر با یک‌هزار میلیون (۱۰۹) است، اما در مقیاس بزرگ برابر با یک میلیون میلیون (۱۰۱۲) است. امروزه در اکثر کشورهای انگلیسی‌زبان از مقیاس کوچک استفاده می‌شود.
در ایران اغلب  برای بیان اعداد بزرگ از مقیاس بزرگ استفاده می‌شود مانند سه هزار میلیارد یا هفتصد هزار میلیارد.

در قدیم عدد یک‌میلیون  را یک‌هزار هزار میخواندند.

اعداد بزرگ
میلیون =  10 به توان 6
بیلیون (مقیاس کوچک) میلیارد (مقیاس بزرگ)  = 10 به توان 9
تریلیون (مقیاس کوچک) بیلیون (مقیاس بزرگ)  = 10 به توان 12
کوآدریلیون (مقیاس کوچک) بیلیارد (مقیاس بزرگ) =  10 به توان 15
کوینتیلیون (مقیاس کوچک) تریلیون (مقیاس بزرگ) = 10 به توان 18
سکستیلیون (مقیاس کوچک) تریلیارد (مقیاس بزرگ) = 10 به توان21

نام اعداد بزرگ – ویکی پدیا

Posted on