ماده 2 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

ماده 2 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

هرکس از روابط خصوصی که با مامورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد سوء استفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنها است به نفع یا ضرر کسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند از یک ماه الی یک سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

Posted on