پروژه چهار عاملی

پروژه ای که  علاوه بر کارفرما، پیمانکار و مشاور، عامل چهارم نیز در آن دخیل است.

پروژه چهار عاملی یک روش اجرای پروژه است. برخی آنرا قرارداد پیمانکاری چهار عاملی ، قرارداد چهار عاملی یا پیمان چهار عاملی عنوان میکنند.

Posted on