ساختمان انرژی صفر

ساختمان انرژی صفر / Zero-energy building

ساختمان انرژی صفر به ساختمان هایی اطلاق می شود که انرژی مورد نیاز خود را تامین میکند. این ساختمان ها در حقیقت جز ساختمان های مدرن محسوب می شوند.

ساختمان انرژی صفر اغلب از سیستم هایی استفاده می کند تا از طریق انرژی های تجدید پذیر، مانند انرژی باد و انرژی خورشیدی نیاز های خود را تامین کند‌.

بعضی از ساختمان های انرژی صفر به طور کلی مستقل از شبکه برق منطقه خود هستند. اما بعضی از ساختمان های انرژی صفر، به طور کلی از شبکه برق مستقل نبوده و می توانند در مواقع نیاز که انرژی های تجدید پذیر پاسخگوی مصرف ساختمان ها نیست؛ از انرژی برق استفاده کنند.

Posted on