ساختمان برآیند صفر

ساختمانی که برآیند مصرف انرژی صفر و آلاینده کربن صفر سالیانه است.

ساختمان برآیند صفر همچون ساختمان انرژی صفر ، انرژی مورد نیاز خود را تامین میکند.و تامین انرژی آن ها از طریق سوخت فسیلی صورت نمی گیرد.از طریق انرژی های تجدید پذیر، مانند انرژی باد و انرژی خورشیدی نیاز های خود را تامین کند‌.

 

Posted on