سیستم لرزه گیری

سیستم لرزه گیری مجموعه لرزه گیر ها ، تجهیزات و  قطعات هستند جهت نصب  و لرزه گیری تأسیسات ، تجهیزات و دستگاه ها ی مکانیکی و  الکتریکی

طراحی قطعات و کنار هم قرار دادن این اجزا به روش مهندسی سیستم لرزه گیری را تشکیل میدهد.

 

 

Posted on