رابر هنگر

Rubber Hanger

ساپورت رابر هنگر

از انواع ساپودت لرزه گیر است .لرزه گیر رابرهنگر  در تجهیزات مکانیکی به صورت اتصال انعطاف پذیر راد آویز استفاده می شود. و در کانال ها و لوله ها جهت جلوگیری از انتقال لرزش به سقف در سیستم ساپورتینگ کاربرد دارد.

 

 

Posted on