بیلدینگ کد

همان  در دنیا مجموعه قوانین و مقررات ساختمان به building code معروف است . در ایران مقررات ملی ساختمان خوانده می شود.

 

Posted on