اسپرینگ هنگر

spring hanger

ساپورت اسپرینگ هنگر

از انواع ساپورت لرزه گیر است.  لرزه گیر اسپرینگ هنگر جهت جلوگیری از انتقال لرزش و ارتعاشات به سازه ساختمان از طریق لوله کشی ، کانال های هوا و … در سیستم ساپورتینگ استفاده می شود.

 

 

Posted on