لرزه گیر فنری مهاردار دستگاه

لرزه گیر فنری مهاردار از انواع لرزه گیر فنری دستگاه می باشد لرزه گیر فنری مهاردار به صورت تک فنره ، دو فنره و چهار فنره جهت جذب ارتعاشات و نویزهای تولیدشده توسط تأسیسات مکانیکی و وارده به سازه ساختمان طراحی می شوند.

 

 

Posted on