ماده 2 آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی

ماده 2 آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی

کسانی که در تاریخ انتشار آگهی مشغول دلالی معاملات ملکی هستند مکلفند از تاریخ انتشار آگهی تا سه ماه درخواست خود را جهت صدور پروانه دلالی معاملات ملکی به ثبت محل تسلیم نمایند.

درخواست باید در دو نسخه روی برگهائی که مطابق نمونه 1 قبلاً از طرف اداره ثبت طبع و در دسترس درخواست‌ کنندگان قرار داده خواهد شد نوشته شود.

Posted on