‌ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

‌ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی‌باشد:

1- روابط استیجاری قبل از اجرای قانون.

2- روابط ناشی از انتقال حقوقی قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرار داد اجاره قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون باشد.

3- روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجر به عنوان اجاره.

4- موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد.

5- در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (2) قانون تنظیم نشده باشد.

‌تبصره – (این تبصره به موجب رای شماره 176، 177 و 178 مورخ 1379/5/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است)

 

Posted on