آبیاری سطحی

آبیاری سنتی

آبیاری سطحی قدیمی‌ترین و گسترده‌ترین روش آبیاری است.

انواع آبیاری سطحی

آبیاری نواری

آبیاری کرتی

آبیاری جویچه‌ای

 

Posted on