کود آبیاری

شیمیاری ، آبیاری شیمیایی

کود دهی در روش سیستم آبیاری قطره ای .

در کود ابیاری کود شیمیایی مایع و آب آبیاری را با هم مخلوط می‌کنند.در روش سیستم آبیاری قطره ای انرا به گیاه میرسانند.

Posted on