شیر بک واش

بک واش شیر

شیر مخصوص انجام بک واش ، در سیستم تصفیه آب  می باشد .

استفاده از شیر بک واش تصفیه آب میتواند سبب افزایش عمر فیلتر ممبران و سایر قطعات تصفیه آب شود.

Posted on