دریپر آنلاین

Online Drip Emitters

دریپر برخط ، دریپر خارج لوله‌ای ،

از انواع دریپر می باشد .دریپر آنلاین قطره چکان‌هایی هستند که به صورت جداگانه  قرار دارند و برای استفاده بر روی لوله‌های آبیاری قطره ای  نصب می‌شوند.

 

 

Posted on