دریپر اینلاین

Inline Drip Emitters

 

از انواع دریپر می باشد .

دریپر اینلاین لوله‌های قطره‌چکان‌‌دار یا قطره‌چکان‌های داخل لوله‌ای می باشد.

کارخانه‌ی سازنده دریپر اینلاین را در فواصل مساوی داخل لوله‌ لترال قرار می‌دهد.

 

 

Posted on