مدیر ساختمان

شخصی است که مسئولیت و انجام کلیه امور داخلی یک ساختمان اعم از مسکونی ، اداری یا تجاری را شامل نظافت ، نگهداری ، تعمیرات ، دریافت شارژ و انجام هزینه های مربوطه و…بر عهده دارد.

این شخص در ساختمان های کوچک یک شخص حقیقی و در ساختمان های بزرگ یک شخص حقوقی می باشد.

مدیر ساختمان حتی اگر قراردادی ندارد و حقوقی در اینخصوص در یافت نمیکند رافع مسئولیت های او نمیباشد ، و سمت او با واریزی های انجام شده به حساب او و یا دو شاهد قابل اثبات است و مسئولیت کلیه اتفاقات واقع شده  در داخل و خارج ساختمان مثل ، اتش سوزی ، سقوط سنگ نما ، سرقت ، حوادث  و….. فقط با اوست و قابل پیگرد قانونی می باشد.

برای خنثی کردن این مسئولیت مدیر ساختمان می بایست صورتجلسه ای مبنی بر اینکه کلیه اتفاقات داخل و خارج از ساختمان بصورت تضامنی و بر عهده کلیه واحدها می باشد تنطیم و به امضا و تایید کلیه مالکین برساند.

 

 

 

 

 

Posted on