پیاده رو

پیاده راه

راهی باریک مخصوص عبور و مرور پیاده .

Posted on