بتن با الیاف پلی استر

بتن مسلح به الیاف پلی استر

الیاف سفید بتن
الیاف پلی استر  بتن از الیاف ماکرو سنتتیک و اعلب به رنگ سفید می باشد.

الیاف پلی استر در سایر ملاتها مانندگچ نیز کاربرد دارد و از کاربردهای دیگر آن میتواند به استفاده در رزین پلی استر و استفاده در انواع خمیر مجسمه سازی نیز اشاره کرد.

Posted on