حکم تخلیه غیابی

حکم تخلیه ای اطلاق می ‌شود که توسط دادگاه یا ارگان قضایی برای تخلیه یک ملک یا محل اقامت به صورت اجباری و بدون حضور طرف مقابل صادر می ‌شود.

حکم تخلیه غیابی به دلیل عدم حضور طرف مخالف در دادگاه یا عدم همکاری با فرآیند قضایی ، صادر می ‌شود.

Posted on