‌ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم

‌ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:

1 (الحاقی 1380/11/27)- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی؛

2 (الحاقی 1380/11/27)- دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود.

3 (اصلاحی 1380/11/27)- شهرداری‌ ها و دهیاری ‌ها.

تبصره (الحاقی 1398/03/20)- اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاری‌ های کشور می‌ باشد. مالیات ‌هایی که قبل از لازم ‌الاجراء ‌شدن این قانون به دهیاری ‌ها تعلق گرفته و أخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی‌ شود.

4 (الحاقی 1394/04/31)- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

 

‌تبصره 1 (الحاقی 1380/11/27)- شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها‌مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

 

تبصره 2 (الحاقی 1380/11/27)- درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای‌اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

‌مسوولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.

 

تبصره 3 (منسوخه 1380/11/27)- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی(‌ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبری است.

Posted on