شهر برگن

برگن دومین شهر بزرگ نروژ و در ساحل غربی این کشور است.

برگن را با آب‌دره‌های معروفش می‌شناسند.

برگن توسط ۷ کوه بلند احاطه شده است.

 

 

Posted on