اعتراض ثالث دعوا

اعتراض ثالث دعوا و دادخواستی می باشد که از طرف شخصی مطرح می شود که به صورت قانونی در جریان یک دادرسی قرار ندارد. یعنی وی جزو طرفین اصلی دعوا محسوب نمی شود.

ولی رأی یا قراری که از دادگاه صادر می‌شود به ضرر او و بر خلاف حقوق او باشد.

درواقع اعتراض ثالث راه‌حلی می‌باشد که شخص ثالث به رأیی که در دعوای دو طرف دیگر صادرشده و این رأی برخلاف حقوق او می‌باشد اعتراض کرده و از تضییع حقوق خود جلوگیری می‌کند.

با توجه به ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگونه رایی که از دادگاه‌های عمومی، انقلابی و تجدیدنظری صادر می‌شود، قابل اعتراض ثالث است.

انواع اعتراض ثالث

اعتراض ثالث اصلی

اعتراض ثالث طاری

اعتراض ثالث اجرایی

Posted on