اعتراض ثالث طاری

یکی از انواع اعتراض ثالث است.

اعتراض ثالث طاری وقتی که یکی از طرفین دعوا در جلسه ی دادرسی حین رسیدگی به پرونده برای اثبات حق خود به تصمیم و رای دادگاهی دیگر که بین او و شخص دیگری بوده استناد کند و از رای آن دادگاه کمک بگیرد طرف مقابل حق اعتراض دارد.

 

Posted on