ابی

اَبی.

منسوب به اب ، پدری ، از یک پدر ، در مقابل امی

Posted on