‌ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

‌ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده (2) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبرمربوط به دعاوی غیر مالی و‌ بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.

Posted on