ماده 16 قانون مسئولیت مدنی

ماده 16 قانون مسئولیت مدنی

وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است.

Posted on