ماده 2 قانون تجارت

ماده 2 قانون تجارت (لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

Posted on