ماده 4 قانون وکالت

ماده 4 قانون وکالت

با توجه به ماده 7 و 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 منسوخه است.

Posted on