بتن با الیاف آلومینا

بتن با الیاف آلومینا

از انواع بتن با الیاف نانو و نانو بتن می باشد. این الیاف به راحتی در ترکیب بتن نفوذ کرده و قابلیت این را دارد که در همه جهات به شکلی منظم قرار گیرد.

Posted on