برش اریب

برش با زاویه 45 درجه در سطح مقطع پروفیل می باشد.

اتصال اریب اتصال بین دو عضو است که در سطح مقطع نسبت به هم زاویه‌ای را تشکیل می‌دهند.هر عضو را با زاویه‌ای معادل با نصف زاویهٔ اتصال ، که معمولا ۴۵ درجه است برش میخورد ، معمولاً دو عضو اتصال برهم عمود هستند و زاویه 90 درجه دارند.

برش اریب با زاویه بر انجام می گردد.

 

Posted on