آفست کربن

تعدیل کربن

Carbon offset

افسِت کربن به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن یا دیگر گازهای گلخانه‌ای ایجادشده گفته می‌شود.

استفاده از انرژی‌های نو اعتبار کربن از مهم‌ترین برنامه‌ها برای کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای است.

آفست کربن با واحد متریک «کربن دی‌اکسید معادل» (CO2e) سنجیده می‌شود

Posted on