رد پای کربن

ردپای کربن معیاری برای سنجش کل مقدار گازهای گلخانه‌ای کربن و متان که در اثر فعالیت‌های انسانی تولید و منتشر میشود.

این اصطلاح مجموع کل گازهای گلخانه‌ای را که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ، از جمله فعالیت‌های شخصی مثل فعالیت‌های خانگی، مصرف تجهیزات خانگی، عبور و مرور با یک خودرو، یا فعالیت‌های عمومی از جمله حمل و نقل هوایی، کارخانجات تولیدی و… تولید شده‌اند در بر می‌گیرد.

Posted on