الیاف طبیعی

الیاف طبیعی

الیاف طبیعی موادی هست که  منشا طبیعی دارد .
انواع الیاف طبیعی

الیاف گیاهی مثل : الیاف چوب ، الیاف نارگیل، الیاف بامبو ، الیاف سلولز
الیاف حیوانی مثل : موی حیوانات
الیاف معدنی مثل : الیاف شیشه ، الیاف آرامید ، الیاف فلز  ، الیاف کربن  ، الیاف آزبست

الیاف طبیعی فرآوری شده
مثل : الیاف شیشه ، الیاف آرامید ، الیاف فلز  ، الیاف کربن ، الیاف سلولز ، الیاف آزبست
الیاف طبیعی فرآوری نشده
کاه و موی حیوانات ، الیاف چوب ، الیاف نارگیل، الیاف بامبو و الیاف آکوارا (نوعی گیاه) .

 

 

Posted on