ماده 34 قانون شهرداری

ماده 34 قانون شهرداری

نظم جلسات با رئیس و در غیاب او با نائب‌ رئیس است و کسانیکه مخل نظم باشند به امر رئیس اخراج میشوند و در صورت وقوع جرم‌ مرتکب با صورتمجلس به مراجع قانونی تسلیم می‌گردد.

Posted on