کشورتوسعه یافته

کشور های توسعه ‌یافته کشورهای مستقلی هستند که اقتصادی پیشرفته و زیرساخت فناوری پیشرفته‌تری نسبت به کشورهای دیگر دارند.

شاخص اصلی کشورهای توسعه‌یافته معیار های اقتصادی است.

میزان سرانه درآمد یکی از مهمترین معیارها است و بنابراین کشورهایی که دارای نرخ سرانه تولید ناخالص داخلی بالایی هستند، توسعه‌یافته محسوب می‌شوند.

 

 

Posted on