زیست انرژی

بیوانرژی  Bioenergy

گونه‌ای انرژی تجدیدپذیر است که از منابع زیستی بدست می‌آید.زیست‌انرژی، انرژی بدست آمده از زیست‌توده است،

 

Posted on