مفتول

رشته باریک فلزی که از رولینگ ، کشش و نازک کردن میلیگرد فلزی ، و تبدیل به قطر و سطح مقطع مورد نظر تولید میشود.

Posted on