بوش همر

Bush hammer

بوش همرنوعی پرداخت سنگ ساختمانی محسوب می شود در پرداخت بوش همر ، سطح سنگ به طور یکنواختی سوزنی شکل می شود . در این پرداخت ، چکش های الماسی را بروی دستگاه ساب ، بجای لقمه ی ساب قرار می دهند . این قطعه به صورت چکشی ودورانی بروی سنگ میچرخد و اثرات سوزنی شکل روی سطح سنگ بوجود می آورد .

محصول تقریبا شبیه سنگ تیشه ای می باشد با این تفاوت که در سنگ تیشه ای ، اثرات ناخنی شکل است . اما به لحاظ کاربرد هردو به یک منظور انجام می شود.

پرداخت بوش همر بر روی بتن نیز انجام می شود.

بوش همر هم به صورت دستی و هم به صورت ماشینی انجام می گردد.

Posted on