مزوپوروس

Mesoporous

ماده مزوپور به مواد متخلل گفته میشود.

Posted on