کلوئید

Colloïde کلمه فرانسوی
حالتی بین محلول و سوسپانسیون است . مخلوطی ناهمگن که ذرات حل‌شونده در آن بزرگتر از ذرات محلول‌ها هستند و نور را پخش می‌کند،  محلول‌ چسب مانند هستند ذره‌ها در کلویید به صورت معلق و پراکنده هستند. و ریز تر از ذرات سوسپانسیون‌ها هستند و ته‌نشین نمی‌شوند.

مانند مخلوط نشاسته در آب که به عنوان محلول شناخته نمی‌شود.

کلوییدها دست‌کم از دو فاز تشکیل شده‌اند یکی فاز پراکنده شونده و دیگری فاز پراکنده‌کننده

Posted on