دستگاه پولیشکاری

دستگاه پولیش
دستگاه پولیشر  ابزار برقی محسوب می شود که به عنوان تجهیزات نظافتی صنعتی  است که برای  پولیش کاری سطوح مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع دستگاه‌‌ پولیش کاری

پولیشر روتاری

پولیشر اوربیتال

پولیشر DA

Posted on